We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Work & Study Internship
Work & Study Internship

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ Work & Study

 

1. สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

 

CIP Logo

 

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff) *เพศหญิง อายุไม่เกิน 33 ปี*

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 คาบ (คาบตัวต่อตัวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 2 คาบ, คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ)
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 2 หรือ 3 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (ได้คืนเมื่อจบโครงการฯ)
 • ค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card) กรณีพำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า 59 วัน
 • ค่าหนังสือเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ค่ารถไปรับที่สนามบินมะนิลา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ (สลับกัน) 10.00 – 16.00 น.
 • มีงานกะกลางคืนทุกวัน 21.00 – 23.00 น. ซึ่งสลับผลัดเปลี่ยนเวลากันไป

2. สถาบัน Idea Cebu เมืองเซบู   

(เปิดรับสมัครรอบใหม่ : เดินทางภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

 

ideacebu_logo

 

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน) – 1 ปี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่า Special Work Permit (SWP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ วันจันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น. (ซึ่งจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์)

ผลตอบแทน:

 • สัญญาระยะเวลา 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 6 : 10,000 เปโซต่อเดือน

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 12 : 15,000 เปโซต่อเดือน

*หมายเหตุ   กรณีผิดสัญญาหรือกลับก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตเรียนภาษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า


3. สถาบัน Idea Academia เมืองเซบู   

(เปิดรับสมัครรอบใหม่ : เดินทางภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

 

ACADEMIA

 

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน) – 1 ปี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่า Special Work Permit (SWP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ วันจันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น. (ซึ่งจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์)

ผลตอบแทน:

 • สัญญาระยะเวลา 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 6 : 10,000 เปโซต่อเดือน

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 12 : 15,000 เปโซต่อเดือน

*หมายเหตุ   กรณีผิดสัญญาหรือกลับก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตเรียนภาษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า


4. สถาบัน SMEAG Global Education เมืองเซบู   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

 

SMEAG Logo 01

 

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: ผู้จัดการชาวไทย (Thai Student Manager)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 1 – 4 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน (สถาบันอาจขอความร่วมมือในการเปลี่ยนห้องพักในบางกรณี)
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 12.30 – 18.30 น.

ผลตอบแทน:

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 10,000 เปโซ

5. สถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

keystone

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบในช่วงเช้า
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ประกาศนียบัตรรับรองทางด้านภาษา และเอกสารรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 18.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ – ดี
 • หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรด้านภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบทางการด้านภาษาอังกฤษประกอบ (เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
 • มีความรับผิดชอบ อดทน และกระตือรือร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • ไปรับนักเรียนที่สนามบิน เช็คอินเข้าหอพัก และตรวจเช็คหอพัก
 • ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ และช่วยเหลือในการแลกเงิน (กรณีที่นักเรียนไม่ได้เตรียมเงินเปโซมา)
 • ดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่
 • ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนหรือชีวิตประจำวัน
 • ช่วยเหลือและประสานงานในการนำส่งนักเรียนไปโรงพยาบาล
 • ทำงานกะกลางคืน และ/หรือ งานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับตารางการสลับผลัดเปลี่ยนเวลางาน
 • ช่วยเหลือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และจัดทำ Weekly Report เกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการของนักเรียน/ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันต่อผู้จัดการ
 • ประชาสัมพันธ์สถาบันทางออนไลน์ จัดทำและคอยอัพเดทเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือบล็อกของโรงเรียน
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

การสมัครและติดต่อสอบถาม

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่ง resume และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (เช่น Transc--pt, ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น) มาได้ที่ engclues@engclues.com, engclues@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตุ้ม, คุณนุ่น โทร. 02-1687709, 092-5809404


Gallery :

TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Class Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Cebu Blue Ocean Academy, Cebu Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu SMEAG Global Education, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com