We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Business English
Business English

Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

 

ENGLISH FOR BUSINESS (EFB)

หลักสูตร English for Business (EFB) ของ CIP มีทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร General Business English และ/หรือเน้นไปที่ทักษะเฉพาะทาง เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล และภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน นอกจากนี้ ยังมีชั้นเรียนที่เป็นธุรกิจเฉพาะทาง เช่น การดูแลลูกค้า และ การขาย&จัดซื้อ อีกด้วย
หลักสูตรมีความยืดหยุ่น โดยนักเรียนสามารถเลือกการเรียนคาบเรียนเดี่ยว 1-4 คาบจากตารางที่แนบมาด้านล่างนี้ และยังสามารถเลือกเรียนระหว่างอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ได้ด้วยเช่นกัน

รายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยการเรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ (กับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ, กับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ) และคาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษาอีก 1 คาบ

ข้อกำหนด
– อายุ 20ปีขึ้นไป
– สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1 (Pre-Intermediate)


การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
– สอบออนไลน์ ก่อนเริ่มหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 5 วัน
– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
– ทุกวันจันทร์ (สอบถามรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากมีการจำกัดนักเรียนต่อกลุ่ม)

ประกาศนียบัตร
– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cipprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cipdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

ciplf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


E&G International Language Center, Davao

 

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเป็นสากล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเรียบเรียงมาจากการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนทักษะทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ และคาบกลุ่มเล็กอีก 4 คาบต่อวัน ดังนี้

- English for Business Speaking, Reading, Listening, Writing

- Business Voca

- Business Grammar

- Business Communication

- Business Presentation

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ระดับ B1 (Intermediate Low) ขึ้นไป หากนักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า B1 เบื้องต้นแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (ESL) ก่อน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

egprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

egdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

eglf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Programs Engclues
Institutes
Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu SMEAG Global Education, Cebu Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Cebu Blue Ocean Academy, Cebu EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com